เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ เลิงนกทา

023

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-ลท.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
19.30 น. Premium 04.00 น. 517 ไม่เข้าโคราช
20.35 น. ป.1 05.35 น. 443 เข้าโคราช

กรุงเทพ บรบือ สารคาม ร้อยเอ็ด โพนทอง หนองพอก ห้องแซง ปลายทาง เลิงนกทา
update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น