เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ อุบลราชธานี

25-9004กรุงเทพ เขื่องใน คำเขื่อนแก้ว บ้านกอก ยโสธร เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง อุบลราชธานี

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-อน.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
19.20 น. ป.1 07.20 น. 477 เข้าโคราช
20.50 น. ป.1 08.50 น. 477 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น