เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

1380603771-s19-o013

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-สภ.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
06.15 น. ป.1 13.45 น. 340 เข้าโคราช
07.15 น. ป.1 14.45 น. 340 เข้าโคราช
08.15 น. ป.1 15.45 น. 340 เข้าโคราช
09.00 น. Premium 16.30 น. 397 เข้าโคราช
09.45 น. ป.1 17.15 น. 340 เข้าโคราช
18.15 น. ป.1 01.45 น. 340 เข้าโคราช
19.15 น. ป.1 02.45 น. 340 เข้าโคราช
20.00 น. Premium 03.30 น. 397 เข้าโคราช
20.45น. ป.1 04.15 น. 340 เข้าโคราช
21.45 น. ป.1 05.15 น. 340 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น