เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ ยโสธร

012 s141

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-ยธ.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
09.00 น. Premium 17.00 น. 435 เข้าโคราช
20.00 น. Premium 03.00 น. 435 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546
หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น