เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ พนมไพร

008

007

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-พพ.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
06.15 น. ป.1 14.15 น. 376 เข้าโคราช
09.45 น. ป.1 17.45 น. 376 เข้าโคราช
18.15 น. ป.1 02.15 น. 376 เข้าโคราช
21.45 น. ป.1 05.00 น. 376 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546
หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น