เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ บัวขาว (กุฉินารายณ์)

028

1380603771-s19-o

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-กน) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
06.30 น. VIP 15.30 น. 485 เข้าโคราช
08.50 น. ป.1 17.50 น. 414 เข้าโคราช
21.50 น. ป.1 06.50 น. 414 เข้าโคราช
22.00 น. ป.1 07.00 น. 414 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น