เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ บ้านบ่อ ร่องคำ โพธิ์ชัย

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-พช.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
21.40 น. ป.1 05.40 น. 394 เข้าโคราช

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546