มาตรฐานรถโดยสารที่ให้บริการ

1.Sahaphan : First class มาตรฐาน 4 ก.

2.Sahaphan : Premium Class มาตรฐาน 4 พ.

3.Sahaphan : มาตรฐาน 4 ข.