บริการ : บริการรับฝากของ

l-04
l-01
l-03
l-05

s124

บริการรับฝากของ

สหพันธ์ให้บริการรับฝากส่งของตามเส้นทางที่รถโดยสาร
ของบริษัทให้บริการอยู่ด้วยความรวดเร็ว แน่นอน
และค่าบริการที่ยุติธรรม เนื่องจากมีรถออก และถึงตามเวลา
ที่กำหนดไว้ทุกวัน หากต้องการใช้บริการดังกล่าวสามารถ
ติดต่อได้ที่สำนักงานของสหพันธ์ทุกแห่ง

ติดต่อแผนกรับฝากของ

กรุงเทพฯ     สำนักงานใหญ่ 8/36 ซ.วิภาวดี 17
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ โทร 0-2537-8218

ร้อยเอ็ด    75/1 ถนน ราชการดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4351-2335
ตั้งอยู่ที่สามแยกคิววาปี ติด รพช.เก่า

มุกดาหาร  33/34 ถนนชยางกูล ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โทร.0-4263-1306,0-4261-5427

โพนทอง   ตึกแถวใน บ.ข.ส. โพนทอง โทร. 0-85-854-1011

บัวขาว 440 หมู่ 2 ถนนบัวขาว-โพนทอง อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ โทร.0-4385-1285