บริการ : คู่มือโดยสาร

l-04
l-01
l-03
l-05

headcontent-05

คู่มือในการเดินทาง

1.  ควรมาถึงสถานีก่อนที่รถจะออก 15 นาที เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินระหว่างทาง
2.  ควรแยกสิ่งของสำคัญ หรือจำเป็นในการเดินทาง เช่น ยาประจำตัว ของมีค่าไว้กับกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นรถ ไม่ควรที่จะนำไป
ไว้ใต้ท้องรถเพราอาจเกิดกรณีสูญหายได้
3.  สิ่งของที่นำขึ้นชั้นเก็บของเหนือศีรษะ ไม่ควรเป็นของที่มีน้ำหนักมาก เพราะสิ่งของเหล่านั้นอาจหล่นลงสู่ศีรษะของผู้โดยสาร
ทำให้เกิดอันตรายได้
4.  ไม่ควรใช้และตั้งเสียงรับโทรศัพท์มือถือที่มีความดัง จนเกิดความรำคาญต่อผู้โดยสารท่านอื่น ควรเปิดระบบสั่นจะดีกว่า
6.  ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางจากแผนที่ก่อนการเดินทาง เพราะจะทำให้คาดหมายสถานที่และเวลาที่ใช้ในการเดินทางถึงที่หมายได้
7.  ควรสวมเสื้อผ้าที่สบายตัว และควรมีเสื้อกันหนาวไปด้วยในการเดินทางทุกเครั้ง
8.  ขอความกรุณา อย่านำเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ขึ้นมาดื่มบนรถ รวมทั้งของที่มีกลิ่นฉุนหรือมีกลิ่นรุนแรง
เช่น ทุเรียน ปลาร้า
9.  ห้ามสูบบุหรี่ บนรถโดยสาร

คู่มือเมื่อประสบอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น   ผู้โดยสารจะได้รับการดูแล ค่ารักษาพยาบาล สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ดังนี้
1. ค่าสินไหมทดแทน กรณีทุพพลภาพชั่วคราว และเสียชีวิต  ในวงเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท
2. ค่าสินไหมทดแทน กรณีหยุดงาน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (ดูจากใบรับรองแพทย์ลงความเห็นว่าให้พักรักษาตัวเป็นเวลากี่วัน)
**กรณีที่เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช จังหวัดร้อยเอ็ดท่านไม่ต้องสำรองจ่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นคือ 
- ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้ของโรงพยาบาล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรโดยสารรถ
- กรณีเสียชีวิต ต้องมีสำเนาใบมรณบัตร